Φόρτωση Χάρτη...

00420005

Πελοπόννησος
Φιλιατρά Μεσσηνίας,
Greece
270,000€
(Ιδία Κεφάλαια: 220,000€ + Υπόλοιπο Δανείου: 50,000€)
Κατηγορία Φ/Β Σταθμού (Σύστημα Στήριξης): Σταθέρες βάσεις
  • 999+
  • 0
Γενικά
Ισχύς Φ/Β σταθμού (kWp): 150 kWp
Κατηγορία Φ/Β σταθμού: Σύστημα σε Λειτουργία
Τύπος Φ/Β σταθμού: Επί Εδάφους
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 13/10/2010
Feed-in-Tariff (€/kWh): 0.28 €/kWh

Σύστημα
Σύστημα Στήριξης: Fixed
Τεχνολογία: Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
Τύπος Φ/Β Πλαισίων: SolarFun SF 220
Αριθμός Φ/Β Πλαισίων: 680
Τύπος Αντιστροφέα: SMA STP 17.000TL
Αριθμός Αντιστροφέων: 9
Τύπος Μετασχηματιστή: Schneider

Απόδοση
Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας: 210,000 kWh
Ετήσια Ανηγμένη Παραγωγή Ενέργειας: 1,400 kWh/kWp
Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία (κάθετη στο επίπεδο των πλαισίων): 1,900 kWh/m2
Συντελεστής Απόδοσης: 73.68 %

Χρηματοοικονομικά
Διάρκεια Σύμβασης Πώλησης: 20 χρόνια
Ετήσιο Έσοδο: 59,000 €
Ετήσιο Μίσθωμα Γηπέδου: 600 €
Ετήσια Λειτουργικά Κόστη: 4,500 €
Υπόλοιπο Δανείου: 50,000 €
Επιτόκιο Δανεισμού: 5 %
Υπολοιπόμενη Διάρκεια Δανείου: 60 μήνες
Φορολογικός Συντελεστής: 29 %

Πίνακας & Γράφημα Καθαρών Χρηματοροών
Καθαρή Παρούσα Αξία: 184,530 €
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης: 12.97 %
Περίοδος Αποπληρωμής Επένδυσης (με προεξόφληση χρηματοροών): 6.68 έτη
Έτος Παραγωγή Ενέργειας kWh Έσοδα € Λειτουργικό Κόστος € Λειτουργικά Κέρδη € Αποσβέσεις € Χρεωλύσιο € Υπολοιπόμενο Κεφάλαιο € Τόκος € Τοκοχρεωλύσιο € Κέρδη προ Φόρων € Φόρος € Καθαρές Χρηματοροές € Παρούσα Αξία Καθαρών Χρηματοροών € Αθροιστικές Καθαρές Χρηματοροές €
A B C = (A-B) D E F G H = (E+G) I = (C-D-G) J K = (C-H-J)
0 50,000 -220,000 -220,000 -220,000
1 210,000 58,800 4,500 54,300 45,000 10,000 40,000 2,500 12,500 6,800 1,972 39,828 39,047 -180,172
2 207,900 58,212 4,590 53,622 45,000 10,000 30,000 2,000 12,000 6,622 1,920 39,702 38,160 -140,470
3 205,821 57,630 4,682 52,948 45,000 10,000 20,000 1,500 11,500 6,448 1,870 39,578 37,295 -100,892
4 203,763 57,054 4,776 52,278 15,000 10,000 10,000 1,000 11,000 36,278 10,521 30,757 28,415 -70,135
5 201,725 56,483 4,872 51,611 0 10,000 0 500 10,500 51,111 14,822 26,289 23,811 -43,846
6 199,708 55,918 4,969 50,949 0 0 0 0 0 50,949 14,775 36,174 32,121 -7,672
7 197,711 55,359 5,068 50,291 0 0 0 0 0 50,291 14,584 35,707 31,085 28,035
8 195,734 54,806 5,169 49,637 0 0 0 0 0 49,637 14,395 35,242 30,079 63,277
9 193,777 54,258 5,272 48,986 0 0 0 0 0 48,986 14,206 34,780 29,102 98,057
10 191,839 53,715 5,377 48,338 0 0 0 0 0 48,338 14,018 34,320 28,154 132,377
11 189,921 53,178 5,485 47,693 0 0 0 0 0 47,693 13,831 33,862 27,234 166,239
12 188,022 52,646 5,595 47,051 0 0 0 0 0 47,051 13,645 33,406 26,340 199,645
13 186,142 52,120 5,707 46,413 0 0 0 0 0 46,413 13,460 32,953 25,474 232,598
14 61,427 17,200 1,940 15,260 0 0 0 0 0 15,260 4,425 10,835 8,212 243,433
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Παρόμοιοι Φ/Β Σταθμοί

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.