Φόρτωση Χάρτη...

40920582

Θεσσαλία
Φάρσαλα, Λάρισα,
Greece
340,000€
(Ιδία Κεφάλαια: 235,000€ + Υπόλοιπο Δανείου: 105,000€)
Κατηγορία Φ/Β Σταθμού (Σύστημα Στήριξης): Tracker
  • 999+
  • 0
Γενικά
Ισχύς Φ/Β σταθμού (kWp): 100 kWp
Κατηγορία Φ/Β σταθμού: Σύστημα σε Λειτουργία
Τύπος Φ/Β σταθμού: Επί εδάφους
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 27/12/2012
Feed-in-Tariff (€/kWh): 0.34 €/kWh

Σύστημα
Σύστημα Στήριξης: Trackers
Τεχνολογία: Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
Τύπος Φ/Β Πλαισίων: Suntech STP245-Wd
Αριθμός Φ/Β Πλαισίων: 407
Τύπος Αντιστροφέα: SMA STP 15000TL
Αριθμός Αντιστροφέων: 8
Τύπος Μετασχηματιστή: -

Απόδοση
Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας: 200,000 kWh
Ετήσια Ανηγμένη Παραγωγή Ενέργειας: 2,000 kWh/kWp
Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία (κάθετη στο επίπεδο των πλαισίων): 2,550 kWh/m2
Συντελεστής Απόδοσης: 78.43 %

Χρηματοοικονομικά
Διάρκεια Σύμβασης Πώλησης: 20 χρόνια
Ετήσιο Έσοδο: 68,000 €
Ετήσιο Μίσθωμα Γηπέδου: 0 €
Ετήσια Λειτουργικά Κόστη: 6,500 €
Υπόλοιπο Δανείου: 105,000 €
Επιτόκιο Δανεισμού: 8 %
Υπολοιπόμενη Διάρκεια Δανείου: 75 μήνες
Φορολογικός Συντελεστής: 29 %

Πίνακας & Γράφημα Καθαρών Χρηματοροών
Καθαρή Παρούσα Αξία: 253,523 €
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης: 12.50 %
Περίοδος Αποπληρωμής Επένδυσης (με προεξόφληση χρηματοροών): 7.64 έτη
Έτος Παραγωγή Ενέργειας kWh Έσοδα € Λειτουργικό Κόστος € Λειτουργικά Κέρδη € Αποσβέσεις € Χρεωλύσιο € Υπολοιπόμενο Κεφάλαιο € Τόκος € Τοκοχρεωλύσιο € Κέρδη προ Φόρων € Φόρος € Καθαρές Χρηματοροές € Παρούσα Αξία Καθαρών Χρηματοροών € Αθροιστικές Καθαρές Χρηματοροές €
A B C = (A-B) D E F G H = (E+G) I = (C-D-G) J K = (C-H-J)
0 105,000 -235,000 -235,000 -235,000
1 200,000 68,000 6,500 61,500 35,000 16,800 88,200 8,400 25,200 18,100 5,249 31,051 30,442 -203,949
2 198,000 67,320 6,630 60,690 35,000 16,800 71,400 7,056 23,856 18,634 5,404 31,430 30,210 -172,519
3 196,020 66,647 6,763 59,884 35,000 16,800 54,600 5,712 22,512 19,172 5,560 31,812 29,977 -140,707
4 194,060 65,980 6,898 59,082 35,000 16,800 37,800 4,368 21,168 19,714 5,717 32,197 29,745 -108,510
5 192,119 65,320 7,036 58,284 35,000 16,800 21,000 3,024 19,824 20,260 5,875 32,585 29,513 -75,925
6 190,198 64,667 7,177 57,490 35,000 16,800 4,200 1,680 18,480 20,810 6,035 32,975 29,281 -42,950
7 188,296 64,021 7,321 56,700 11,667 4,200 0 336 4,536 44,697 12,962 39,202 34,128 -3,748
8 186,413 63,380 7,467 55,913 0 0 0 0 0 55,913 16,215 39,698 33,882 35,950
9 184,549 62,747 7,616 55,131 0 0 0 0 0 55,131 15,988 39,143 32,753 75,093
10 182,704 62,119 7,768 54,351 0 0 0 0 0 54,351 15,762 38,589 31,656 113,682
11 180,877 61,498 7,923 53,575 0 0 0 0 0 53,575 15,537 38,038 30,593 151,720
12 179,068 60,883 8,081 52,802 0 0 0 0 0 52,802 15,313 37,489 29,560 189,209
13 177,277 60,274 8,243 52,031 0 0 0 0 0 52,031 15,089 36,942 28,557 226,151
14 175,504 59,671 8,408 51,263 0 0 0 0 0 51,263 14,866 36,397 27,584 262,548
15 173,749 59,075 8,576 50,499 0 0 0 0 0 50,499 14,645 35,854 26,640 298,402
16 172,012 58,484 8,748 49,736 0 0 0 0 0 49,736 14,423 35,313 25,724 333,715
17 56,764 19,300 2,974 16,326 0 0 0 0 0 16,326 4,735 11,591 8,278 345,306
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0