Φόρτωση Χάρτη...

40920591

Θεσσαλία
Φάρσαλα, Λάρισα,
Greece
335,000€
(Ιδία Κεφάλαια: 230,000€ + Υπόλοιπο Δανείου: 105,000€)
Κατηγορία Φ/Β Σταθμού (Σύστημα Στήριξης): Tracker
  • 999+
  • 0
Γενικά
Ισχύς Φ/Β σταθμού (kWp): 100 kWp
Κατηγορία Φ/Β σταθμού: Σύστημα σε Λειτουργία
Τύπος Φ/Β σταθμού: Επί εδάφους
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 27/12/2012
Feed-in-Tariff (€/kWh): 0.34 €/kWh

Σύστημα
Σύστημα Στήριξης: Trackers
Τεχνολογία: Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
Τύπος Φ/Β Πλαισίων: Suntech STP245-Wd
Αριθμός Φ/Β Πλαισίων: 407
Τύπος Αντιστροφέα: SMA STP 15000TL
Αριθμός Αντιστροφέων: 3
Τύπος Μετασχηματιστή: -

Απόδοση
Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας: 195,000 kWh
Ετήσια Ανηγμένη Παραγωγή Ενέργειας: 1,950 kWh/kWp
Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία (κάθετη στο επίπεδο των πλαισίων): 2,550 kWh/m2
Συντελεστής Απόδοσης: 76.47 %

Χρηματοοικονομικά
Διάρκεια Σύμβασης Πώλησης: 20 χρόνια
Ετήσιο Έσοδο: 66,000 €
Ετήσιο Μίσθωμα Γηπέδου: 0 €
Ετήσια Λειτουργικά Κόστη: 6,500 €
Υπόλοιπο Δανείου: 105,000 €
Επιτόκιο Δανεισμού: 8 %
Υπολοιπόμενη Διάρκεια Δανείου: 75 μήνες
Φορολογικός Συντελεστής: 29 %

Πίνακας & Γράφημα Καθαρών Χρηματοροών
Καθαρή Παρούσα Αξία: 243,004 €
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης: 12.29 %
Περίοδος Αποπληρωμής Επένδυσης (με προεξόφληση χρηματοροών): 7.74 έτη
Έτος Παραγωγή Ενέργειας kWh Έσοδα € Λειτουργικό Κόστος € Λειτουργικά Κέρδη € Αποσβέσεις € Χρεωλύσιο € Υπολοιπόμενο Κεφάλαιο € Τόκος € Τοκοχρεωλύσιο € Κέρδη προ Φόρων € Φόρος € Καθαρές Χρηματοροές € Παρούσα Αξία Καθαρών Χρηματοροών € Αθροιστικές Καθαρές Χρηματοροές €
A B C = (A-B) D E F G H = (E+G) I = (C-D-G) J K = (C-H-J)
0 105,000 -230,000 -230,000 -230,000
1 195,000 66,300 6,500 59,800 35,000 16,800 88,200 8,400 25,200 16,400 4,756 29,844 29,259 -200,156
2 193,050 65,637 6,630 59,007 35,000 16,800 71,400 7,056 23,856 16,951 4,916 30,235 29,061 -169,921
3 191,120 64,981 6,763 58,218 35,000 16,800 54,600 5,712 22,512 17,506 5,077 30,629 28,862 -139,292
4 189,209 64,331 6,898 57,433 35,000 16,800 37,800 4,368 21,168 18,065 5,239 31,026 28,663 -108,266
5 187,317 63,688 7,036 56,652 35,000 16,800 21,000 3,024 19,824 18,628 5,402 31,426 28,463 -76,840
6 185,444 63,051 7,177 55,874 35,000 16,800 4,200 1,680 18,480 19,194 5,566 31,828 28,262 -45,012
7 183,590 62,421 7,321 55,100 11,667 4,200 0 336 4,536 43,097 12,498 38,066 33,139 -6,946
8 181,754 61,796 7,467 54,329 0 0 0 0 0 54,329 15,755 38,574 32,923 31,628
9 179,936 61,178 7,616 53,562 0 0 0 0 0 53,562 15,533 38,029 31,821 69,657
10 178,137 60,567 7,768 52,799 0 0 0 0 0 52,799 15,312 37,487 30,752 107,144
11 176,356 59,961 7,923 52,038 0 0 0 0 0 52,038 15,091 36,947 29,715 144,091
12 174,592 59,361 8,081 51,280 0 0 0 0 0 51,280 14,871 36,409 28,708 180,500
13 172,846 58,768 8,243 50,525 0 0 0 0 0 50,525 14,652 35,873 27,731 216,373
14 171,118 58,180 8,408 49,772 0 0 0 0 0 49,772 14,434 35,338 26,782 251,711
15 169,407 57,598 8,576 49,022 0 0 0 0 0 49,022 14,216 34,806 25,861 286,517
16 167,713 57,022 8,748 48,274 0 0 0 0 0 48,274 13,999 34,275 24,967 320,792
17 55,345 18,817 2,974 15,843 0 0 0 0 0 15,843 4,594 11,249 8,034 332,041
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0