Φόρτωση Χάρτη...

54646320

Κρήτη
Μοίρες, Ηρακλειο,
Greece
265,000€
(Ιδία Κεφάλαια: 220,000€ + Υπόλοιπο Δανείου: 45,000€)
Κατηγορία Φ/Β Σταθμού (Σύστημα Στήριξης): Tracker
  • 552
  • 0
Γενικά
Ισχύς Φ/Β σταθμού (kWp): 80 kWp
Κατηγορία Φ/Β σταθμού: Σύστημα σε Λειτουργία
Τύπος Φ/Β σταθμού: Επί εδάφους
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 06/02/2011
Feed-in-Tariff (€/kWh): 0.33 €/kWh

Σύστημα
Σύστημα Στήριξης: Trackers
Τεχνολογία: Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
Τύπος Φ/Β Πλαισίων: Suntech PLUTO215-Udm
Αριθμός Φ/Β Πλαισίων: 372
Τύπος Αντιστροφέα: Kaco Powador 25000xi & 30000xi
Αριθμός Αντιστροφέων: 3
Τύπος Μετασχηματιστή: -

Απόδοση
Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας: 184,000 kWh
Ετήσια Ανηγμένη Παραγωγή Ενέργειας: 2,300 kWh/kWp
Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία (κάθετη στο επίπεδο των πλαισίων): 2,900 kWh/m2
Συντελεστής Απόδοσης: 79.31 %

Χρηματοοικονομικά
Διάρκεια Σύμβασης Πώλησης: 20 χρόνια
Ετήσιο Έσοδο: 60,700 €
Ετήσιο Μίσθωμα Γηπέδου: 2,500 €
Ετήσια Λειτουργικά Κόστη: 5,600 €
Υπόλοιπο Δανείου: 45,000 €
Επιτόκιο Δανεισμού: 5.05 %
Υπολοιπόμενη Διάρκεια Δανείου: 46 μήνες
Φορολογικός Συντελεστής: 29 %

Πίνακας & Γράφημα Καθαρών Χρηματοροών
Καθαρή Παρούσα Αξία: 210,992 €
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης: 13.24 %
Περίοδος Αποπληρωμής Επένδυσης (με προεξόφληση χρηματοροών): 6.67 έτη
Έτος Παραγωγή Ενέργειας kWh Έσοδα € Λειτουργικό Κόστος € Λειτουργικά Κέρδη € Αποσβέσεις € Χρεωλύσιο € Υπολοιπόμενο Κεφάλαιο € Τόκος € Τοκοχρεωλύσιο € Κέρδη προ Φόρων € Φόρος € Καθαρές Χρηματοροές € Παρούσα Αξία Καθαρών Χρηματοροών € Αθροιστικές Καθαρές Χρηματοροές €
A B C = (A-B) D E F G H = (E+G) I = (C-D-G) J K = (C-H-J)
0 45,000 -220,000 -220,000 -220,000
1 184,000 60,720 5,600 55,120 28,000 11,739 33,261 2,273 14,012 24,847 7,206 33,902 33,237 -186,098
2 182,160 60,113 5,712 54,401 28,000 11,739 21,522 1,680 13,419 24,721 7,169 33,813 32,500 -152,285
3 180,338 59,512 5,826 53,686 28,000 11,739 9,783 1,087 12,826 24,599 7,134 33,726 31,781 -118,559
4 178,535 58,917 5,943 52,974 28,000 9,783 0 494 10,277 24,480 7,099 35,598 32,887 -82,961
5 176,750 58,328 6,062 52,266 9,333 0 0 0 0 42,933 12,451 39,815 36,062 -43,146
6 174,983 57,744 6,183 51,561 0 0 0 0 0 51,561 14,953 36,608 32,507 -6,538
7 173,233 57,167 6,307 50,860 0 0 0 0 0 50,860 14,749 36,111 31,437 29,573
8 171,501 56,595 6,433 50,162 0 0 0 0 0 50,162 14,547 35,615 30,397 65,188
9 169,786 56,029 6,562 49,467 0 0 0 0 0 49,467 14,345 35,122 29,389 100,310
10 168,088 55,469 6,693 48,776 0 0 0 0 0 48,776 14,145 34,631 28,409 134,941
11 166,407 54,914 6,827 48,087 0 0 0 0 0 48,087 13,945 34,142 27,459 169,083
12 164,743 54,365 6,964 47,401 0 0 0 0 0 47,401 13,746 33,655 26,537 202,738
13 163,096 53,822 7,103 46,719 0 0 0 0 0 46,719 13,549 33,170 25,641 235,908
14 161,465 53,283 7,245 46,038 0 0 0 0 0 46,038 13,351 32,687 24,773 268,595
15 53,283 17,583 2,463 15,120 0 0 0 0 0 15,120 4,385 10,735 7,976 279,330
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0