Φόρτωση Χάρτη...

55324161

Κρήτη
Σητεία, Λασίθι,
Greece
255,000€
(Ιδία Κεφάλαια: 215,000€ + Υπόλοιπο Δανείου: 40,000€)
Κατηγορία Φ/Β Σταθμού (Σύστημα Στήριξης): Σταθέρες βάσεις
  • 999+
  • 0
Γενικά
Ισχύς Φ/Β σταθμού (kWp): 80 kWp
Κατηγορία Φ/Β σταθμού: Σύστημα σε Λειτουργία
Τύπος Φ/Β σταθμού: Επί εδάφους
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 03/05/2011
Feed-in-Tariff (€/kWh): 0.44 €/kWh

Σύστημα
Σύστημα Στήριξης: Fixed
Τεχνολογία: Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
Τύπος Φ/Β Πλαισίων: YINGLI YL 230P-29b
Αριθμός Φ/Β Πλαισίων: 347
Τύπος Αντιστροφέα: SMA STP 17000TL
Αριθμός Αντιστροφέων: 5
Τύπος Μετασχηματιστή: -

Απόδοση
Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας: 136,000 kWh
Ετήσια Ανηγμένη Παραγωγή Ενέργειας: 1,700 kWh/kWp
Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία (κάθετη στο επίπεδο των πλαισίων): 2,150 kWh/m2
Συντελεστής Απόδοσης: 79.07 %

Χρηματοοικονομικά
Διάρκεια Σύμβασης Πώλησης: 20 χρόνια
Ετήσιο Έσοδο: 60,000 €
Ετήσιο Μίσθωμα Γηπέδου: 4,000 €
Ετήσια Λειτουργικά Κόστη: 6,500 €
Υπόλοιπο Δανείου: 40,000 €
Επιτόκιο Δανεισμού: 8.75 %
Υπολοιπόμενη Διάρκεια Δανείου: 50 μήνες
Φορολογικός Συντελεστής: 29 %

Πίνακας & Γράφημα Καθαρών Χρηματοροών
Καθαρή Παρούσα Αξία: 203,568 €
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης: 13.04 %
Περίοδος Αποπληρωμής Επένδυσης (με προεξόφληση χρηματοροών): 6.77 έτη
Έτος Παραγωγή Ενέργειας kWh Έσοδα € Λειτουργικό Κόστος € Λειτουργικά Κέρδη € Αποσβέσεις € Χρεωλύσιο € Υπολοιπόμενο Κεφάλαιο € Τόκος € Τοκοχρεωλύσιο € Κέρδη προ Φόρων € Φόρος € Καθαρές Χρηματοροές € Παρούσα Αξία Καθαρών Χρηματοροών € Αθροιστικές Καθαρές Χρηματοροές €
A B C = (A-B) D E F G H = (E+G) I = (C-D-G) J K = (C-H-J)
0 40,000 -215,000 -215,000 -215,000
1 136,000 59,840 6,500 53,340 25,000 9,600 30,400 3,500 13,100 24,840 7,204 33,036 32,388 -181,964
2 134,640 59,242 6,630 52,612 25,000 9,600 20,800 2,660 12,260 24,952 7,236 33,116 31,830 -148,848
3 133,294 58,649 6,763 51,886 25,000 9,600 11,200 1,820 11,420 25,066 7,269 33,197 31,282 -115,651
4 131,961 58,063 6,898 51,165 25,000 9,600 1,600 980 10,580 25,185 7,304 33,281 30,746 -82,370
5 130,641 57,482 7,036 50,446 12,500 1,600 0 140 1,740 37,806 10,964 37,742 34,184 -44,628
6 129,335 56,907 7,177 49,730 0 0 0 0 0 49,730 14,422 35,308 31,352 -9,320
7 128,042 56,338 7,321 49,017 0 0 0 0 0 49,017 14,215 34,802 30,297 25,482
8 126,762 55,775 7,467 48,308 0 0 0 0 0 48,308 14,009 34,299 29,274 59,781
9 125,494 55,217 7,616 47,601 0 0 0 0 0 47,601 13,804 33,797 28,280 93,578
10 124,239 54,665 7,768 46,897 0 0 0 0 0 46,897 13,600 33,297 27,315 126,875
11 122,997 54,119 7,923 46,196 0 0 0 0 0 46,196 13,397 32,799 26,379 159,674
12 121,767 53,577 8,081 45,496 0 0 0 0 0 45,496 13,194 32,302 25,470 191,976
13 120,549 53,042 8,243 44,799 0 0 0 0 0 44,799 12,992 31,807 24,588 223,783
14 119,344 52,511 8,408 44,103 0 0 0 0 0 44,103 12,790 31,313 23,731 255,096
15 59,075 25,993 4,288 21,705 0 0 0 0 0 21,705 6,294 15,411 11,451 270,507
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Παρόμοιοι Φ/Β Σταθμοί

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.