Φόρτωση Χάρτη...

55325071

Κρήτη
Σητεία, Λασίθι,
Greece
238,000€
(Ιδία Κεφάλαια: 195,000€ + Υπόλοιπο Δανείου: 43,000€)
Κατηγορία Φ/Β Σταθμού (Σύστημα Στήριξης): Tracker
  • 536
  • 0
Γενικά
Ισχύς Φ/Β σταθμού (kWp): 80 kWp
Κατηγορία Φ/Β σταθμού: Σύστημα σε Λειτουργία
Τύπος Φ/Β σταθμού: Επί Εδάφους
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 01/10/2010
Feed-in-Tariff (€/kWh): 0.34 €/kWh

Σύστημα
Σύστημα Στήριξης: Trackers
Τεχνολογία: Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
Τύπος Φ/Β Πλαισίων: untech STP275-24/Vd
Αριθμός Φ/Β Πλαισίων: 290
Τύπος Αντιστροφέα: Kaco Powador 7200xi
Αριθμός Αντιστροφέων: 12
Τύπος Μετασχηματιστή: -

Απόδοση
Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας: 160,000 kWh
Ετήσια Ανηγμένη Παραγωγή Ενέργειας: 2,000 kWh/kWp
Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία (κάθετη στο επίπεδο των πλαισίων): 2,600 kWh/m2
Συντελεστής Απόδοσης: 76.92 %

Χρηματοοικονομικά
Διάρκεια Σύμβασης Πώλησης: 20 χρόνια
Ετήσιο Έσοδο: 54,000 €
Ετήσιο Μίσθωμα Γηπέδου: 0 €
Ετήσια Λειτουργικά Κόστη: 4,300 €
Υπόλοιπο Δανείου: 43,000 €
Επιτόκιο Δανεισμού: 5.05 %
Υπολοιπόμενη Διάρκεια Δανείου: 45 μήνες
Φορολογικός Συντελεστής: 29 %

Πίνακας & Γράφημα Καθαρών Χρηματοροών
Καθαρή Παρούσα Αξία: 184,978 €
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης: 13.38 %
Περίοδος Αποπληρωμής Επένδυσης (με προεξόφληση χρηματοροών): 6.58 έτη
Έτος Παραγωγή Ενέργειας kWh Έσοδα € Λειτουργικό Κόστος € Λειτουργικά Κέρδη € Αποσβέσεις € Χρεωλύσιο € Υπολοιπόμενο Κεφάλαιο € Τόκος € Τοκοχρεωλύσιο € Κέρδη προ Φόρων € Φόρος € Καθαρές Χρηματοροές € Παρούσα Αξία Καθαρών Χρηματοροών € Αθροιστικές Καθαρές Χρηματοροές €
A B C = (A-B) D E F G H = (E+G) I = (C-D-G) J K = (C-H-J)
0 43,000 -195,000 -195,000 -195,000
1 160,000 53,600 4,300 49,300 30,000 11,467 31,533 2,172 13,639 17,128 4,967 30,694 30,092 -164,306
2 158,400 53,064 4,386 48,678 30,000 11,467 20,066 1,592 13,059 17,086 4,955 30,664 29,473 -133,642
3 156,816 52,533 4,474 48,059 30,000 11,467 8,599 1,013 12,480 17,046 4,943 30,636 28,869 -103,006
4 155,248 52,008 4,563 47,445 30,000 8,600 -1 434 9,034 17,011 4,933 33,478 30,928 -69,528
5 153,696 51,488 4,654 46,834 0 0 0 0 0 46,834 13,582 33,252 30,117 -36,276
6 152,159 50,973 4,747 46,226 0 0 0 0 0 46,226 13,406 32,820 29,143 -3,456
7 150,637 50,463 4,842 45,621 0 0 0 0 0 45,621 13,230 32,391 28,198 28,935
8 149,131 49,959 4,939 45,020 0 0 0 0 0 45,020 13,056 31,964 27,281 60,899
9 147,640 49,459 5,038 44,421 0 0 0 0 0 44,421 12,882 31,539 26,390 92,438
10 146,164 48,965 5,139 43,826 0 0 0 0 0 43,826 12,710 31,116 25,526 123,554
11 144,702 48,475 5,242 43,233 0 0 0 0 0 43,233 12,538 30,695 24,687 154,249
12 143,255 47,990 5,347 42,643 0 0 0 0 0 42,643 12,366 30,277 23,873 184,526
13 141,822 47,510 5,454 42,056 0 0 0 0 0 42,056 12,196 29,860 23,083 214,386
14 140,404 47,035 5,563 41,472 0 0 0 0 0 41,472 12,027 29,445 22,316 243,831
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0